کالیبراسیون چیست؟

مقایسه یک دستگاه اندازه گیری مانند نمایشگرهای جریان، ولتاژ دستگاه های جوشکاری و برشکاری با یک دستگاه مرجع، جهت تعیین خطای اندازه گیری در نقاط گستره مورد نظر میباشد. اعتبار دهی نیز عملیاتی با هدف اثبات انطباق تجهیزات و دستگاه های جوشکاری و برشکاری با ویژگی کاری آنها و مقادیر آزمایش نوعی ولتاژ بار قراردادی می باشد که با دو روش دقیق و استانداردتعریف شده در استانداردهای ISIRI17445 انجام میشود.

تفاوت بین کالیبراسیون و اعتبار دهی در این است که در کالیبراسیون نمایشگرهای ولتاژ و جریان دستگاه جوشکاری با دستگاه اندازه گیری مرجع مقایسه میشوند بدون آنکه هیچ گونه تحلیلی از نتایج اندازه گیری و تاثیر آن بر روی عملکرد دستگاه داشته باشد، ولی در اعتباردهی علاوه بر مورد فوق مراحل زیر نیز انجام میشود:

 • اندازه گیری نمایشگرهای ولتاژ، جریان، سرعت تغذیه سیموایرفیدر و سرعت سنج های مربوط به سرعت حرکت کالسکه وتراک در دستگاه های زیر پودری
 • اندازه گیری و تنظیم خروجی دستگاه های جوشکاری و برشکاری و وایرفیدر ها
 • اندازه گیری و بررسی رابطه بین ولتاژبار و جریان قراردادی در خروجی دستگاه جوشکاری 
 • بررسی خطای محاسبه شده در اندازه گیری های فوق براساس تلورانس مشخص شده در دو رده دقیق و استاندارد براساس BS EN 50504 که موارد فوق تاثیر به سزایی در کیفیت جوشکاری دارد.

 

کالیبراسیون
هشدار

اعتباردهی مجموعه عملیاتی فراتر از کالیبراسیون نمایشگرهای ولتاژ و جریان دستگاه های جوشکاری و برشکاری میباشد که توسط کارکنان آموزش دیده، مجرب و آشنا به فرایند جوشکاری الکترود دستی TIG،MIG، SMAW و….انجام میشود، که علاوه بر تنظیم خروجی دستگاه های جوشکاری و برشکاری با یک مقیاس و مرجع قراردادی و مقایسه آن با مقادیر مطرح شده در استاندارد اعتبار دهی، در برگیرنده فرایند کالیبراسیون نمایشگرهای دستگاه هم میشود. 

 

 • کاری که آزمایشگاه های کالیبراسیون الکتریکال (ولتاژ و جریان) به علت عدم آگاهی از استاندارد اعتباردهی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی (BSEN 50504 (ISIRI17445 انجام میدهند فقط به صورت کالیبراسیون مقایسه ای نمایشگرهای دستگاه میباشد که الزامات استاندارد اعتباردهی را تامین نمیکند و با آن مغایرت دارد.
 •  این کار باید توسط آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده آزمون معتبر توسط سازمان ملی استاندارد و یا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران BSEN 50504 (ISIRI 17445) را در دامنه کاربرد خود دارند انجام شود و سایر آزمایشگاه ها صلاحیت انجام این کار را ندارند.

چه تجهیزاتی نیاز به کالبره شدن دارند؟

کلیه وسایل اندازه گیری و کنترل منابع تغذیه که بر حسب واحدهای مطلق درجه بندی شده اند و خروجی را تنظیم میکنند باید اعتباردهی شوندمگر اینکه توسط کاربر غیر از این مشخص شده باشد.الزامات و روش اعتبار دهی و کالیبراسیون وسایل اندازه گیری و منبع تغذیه، به نوع منبع تغذیه و اینکه آیا منبع تغذیه جریان ثابت مشخصه افتان یا ولتاژ ثابت مشخصه تخت است، بستگی دارد.

مزایای اعتبار دهی و کالیبراسیون

افزایش عمر مفید و دوام تجهیزات جوشکاری، کاهش خطرات برق گرفتکی و شوک الکتریکی و افزایش  ایمنی کاربر، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری، افزایش کیفیت جوش دستگاه های جوشکاری و اطلاع از اشکالات احتمالی در تجهیزات جوشکاری و پیگیری برای رفع آن از جمله مزایای کالیبره شده و اعتبار دهی به دستگاه است.
کالیبراسیون دستگاه جوش

گواهینامه اعتباردهی و کالیبراسیون

 • یک گواهینامه باید نشان دهد تجهیزات در برآوردهسازی الزامات استانداردهای مربوطه قبول یا مردود شده اند، گواهی اعتباردهی و کالیبراسیون باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
 • نام و آدرس مرجع اعتبار دهنده(آزمایشگاه)
 • نوع تجهیزات مورد آزمایش
 • مدل و شماره ی ساخت تجهیزات مورد آزمایش
 • شماره سریال تجهیزات مورد آزمایش
 • دمای محیط
 • ولتاژ منبع
 • کارکرد تجهیزات مورد آزمایش برای مثال کنترل جریان
 • روش اعتباردهی برای مثال نوع بار مقاومتی نوع دستگاه اندازه گیری
 • نوع اعتباردهی یعنی دقت یا تجدیدپذیری
 • گستره ی کارکرد تحت اعتباردهی
 • نتایج اندازه گیری ها در کارکرد تحت اعتباردهی مقایسه مقادیر خوانده شده از تجهیزات با مقادیر خوانده از دستگاه اندازه گیری  این موارد میتوانند در یک برگه ی پیوست ارائه شوند
 • نتیجه اعتباردهی یعنی قبول یا مردود
 • تاریخ اعتباردهی و اتمام اعتباردهی
 • امضا یا مهر مرجع اعتباردهنده(آزمایشگاه)